W o dokumentacji pracowniczej i dniu 1 stycznia


W o dokumentacji pracowniczej i dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dodatkowo ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie posiadać moc prawną nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, szczególnie akt osobowych, zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej. Nowy stan prawny pozwoli na elektronizację dokumentacji pracowniczej, czyli wyłamany zostanie wydatny redan papierowości dokumentacji w podmiotach publicznych i prywatnych. Niezależnie od powyższego nastąpi znaczące skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej. Przy w taki sposób istotnych zmianach warto zbadać nowy status i przełożyć go na praktyczne aspekty obsługi tej dokumentacji. W trakcie artykułu szczegółowo przeanalizowane zostaną reguły możliwej elektronizacji akt osobowych oraz kryteria skrócenia okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej. Omówione zostaną podobnie niezbędne zmiany w jednolitych rzeczowych wykazach akt. Od dokumentacja pracownicza w firmie strony praktycznej zademonstrowany zostanie sposób kancelaryjnej obsługi tej dokumentacji w systemie tradycyjnym również w systemach klasy EZD. Poruszone będą zarówno materie archiwizacji tej dokumentacji również wartościowania i zasad ewentualnego brakowania. Powiemy Ci co to jest 1. Pojęcie dokumentacji pracowniczej: a - zakres pojęciowy przed 1 stycznia 2019 r. b - warianty dokumentacji pracowniczej po 1 stycznia 2019 r. 2. Regulacje legislacyjne w zakresie postępowania z dokumentacją dokumentacja pracownicza od 2019 r pracowniczą a - Kodeks pracy b - akty wykonawcze do Kodeksu pracy c - ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wraz z aktami wykonawczymi d - regulacje szczególne (np. ustawy o służbie cywilnej, o pracownikach samorządowych, RODO - 3. Bieżąca obsługa dokumentacji pracowniczej a - prowadzenie na bieżąco akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej b - elektronizacja dokumentacji pracowniczej c - zasady zmiany postaci dokumentacji pracowniczej (z papierowej na elektroniczną i odwrotnie - d - innymi słowy możliwe są „hybrydowe” akta osobowe? e - techniczne aspekty elektronizacji akt osobowych, wymagania wobec systemów teleinformatycznych f - oznacza to potrzebny jest nowy system teleinformatyczny lub wystarczy moduł w systemach klasy EZD? g - normy kontynuowania prowadzenia akt osobowych pracowników ponownie zatrudnianych h - reguły zabezpieczania i ochrony dokumentacji pracowniczej i - obowiązki informacyjne pracodawców j - zasady udostępniania i wydawania dokumentacji pracowniczej pracownikom dodatkowo osobom uprawnionym 4. Obsługa dokumentacji pracowniczej w świetle instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt a - system tradycyjny, dokumentacja pracownicza od stycznia 2019 EZD, systemy dziedzinowe b - bezdziennikowy system kancelaryjny c - wykorzystanie wykazu akt (JRWA - w obsłudze spraw pracowniczych oraz akt osobowych d - pisma, sprawy, akta, teczki e - obsługa dokumentów i spraw pracowniczych w systemach klasy EZD 5. Wartościowanie i skracanie okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej a - wartość archiwalna dokumentacji pracowniczej b - zasady skracania okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej c - którym dokumentom wydłuża się czas przechowywania a którym skraca i od czego to zależy d - jaki jest działanie nowych regulacji na dotychczasowe akta osobowe, szczególnie te przechowywane w archiwach 6. Archiwizacja dokumentacji pracowniczej a - porządkowanie akt osobowych b - czy, kiedy i co można wyjmować z akt osobowych, szczególnie archiwalnych akt osobowych c - sposób ewidencjonowania dokumentacji pracowniczej na potrzeby archiwalne d - sposób przechowywania i zabezpieczania dokumentacji pracowniczej w archiwach

Komentarze: 2


noavatar.png
kodeks pracy jaki dziennik ustaw 2019-12-12

Nauczyłem się tutaj kilku dobrych rzeczy. Zdecydowanie wartość strony do ponownego przeglądania. Zaskoczę, ile wysiłku masz, aby ten rodzaj wspaniałego miejsca informacyjnego.

noavatar.png
jaki pit spółka jawna 2019-12-25

Ostatnio uruchomiłem witrynę internetową, informacje podane w tej witrynie pomogły mi bardzo. Dziękuję za cały czas i pracę. "Charakter jest o wiele łatwiejsze niż odzyskane." przez Thomas Paine.