Prawo

Upadłość i warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego

Upadłość i warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w przedtem w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jakim sposobem wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. także nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i wątpliwości pojawiające się przy stosowaniu kodeksów z.

Nowe prawo budowlane obowiązek przeznaczania wpływów

Nowe prawo budowlane - obowiązek przeznaczania wpływów ze sprzedaży map i innych materiałów pzgik na finansowanie realizacji zadań organów SGiK przedmiotowe peryfraza tematu w sposób klarowny i szczegółowy wyjaśni podstawy także cele wprowadzonych przemian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne także ich działanie na bieżącą.

W który sposób zabezpieczyć wykonanie zawartych umów najmu

W który sposób zabezpieczyć wykonanie zawartych umów najmu skierowane jest do wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób zawodowo zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli lokali mieszkalnych.

Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych

Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych dziennik ustaw 2020 ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za nieobecność wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a zarówno za brak prowadzenia rejestru udziałowców lub nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi kara grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają także grzywnie, karze ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności do 6 miesięcy, jeżeli dopuszczą do wydania przez spółkę od wejścia.

Prawo restrukturyzacyjne zgłaszanie wierzytelności do syndyka;

Prawo restrukturyzacyjne - zgłaszanie wierzytelności do syndyka; sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne zależności wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym dodatkowo stosunki wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie.

Zmiany w ramach oceny podmiotowej

Zmiany w ramach oceny podmiotowej wykonawców dokonywanej przez zamawiającego i nowe Prawo zamówień publicznych - zasadnicze przemiany w zakresie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, oceny podmiotowej wykonawców, składania ofert, umów także trybów. 14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał nowe Prawo.

Prawo rodzinne last minute i pokrewieństwo i powinowactwo

Prawo rodzinne last minute i pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, układy pomiędzy rodzicami a dziećmi, przysposobienie) do art. 617–127 KRO oraz powiązanych z nimi regulacji KPC to całkowity sposób omawiająca tematykę pokrewieństwa i powinowactwa uregulowaną w tytule II Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Prawo rodzinne i opiekuńcze stanowi wybitnie specyficzny dział prawa cywilnego. Jest to zespół norm prawnych regulujących majątkowe i niemajątkowe.

art 43 ustawy o ochronie osób i mienia i Postępowanie

art 43 ustawy o ochronie osób i mienia i Postępowanie apelacyjne w procesie karnym. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w kwestiach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny nacisk położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów co dotyczy jego treści. Dotyczy to przede wszystkim zakresu zaskarżenia również zarzutów i wniosków odwoławczych. Obszernie i szczegółowo omówiono tzw. względne przyczyny.

Gospodarka odpadami BDO 2020 Ewidencja

Gospodarka odpadami BDO 2020 Ewidencja uproszczona i zwolnienia z ewidencji Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej - w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach Obsługa systemu przygotowywanego przez Instytutu Ochrony Środowiska budzi wiele obiekcje i kontrowersji. Co więcej, od 1 stycznia nie tylko rozkład odpadów ma być prowadzona drogą elektroniczną, ale też sprawozdanie odpadowe za rok 2019 będzie składane.

Gmina i Obsługa kancelaryjna informacji w zakresie organizacji

Gmina i Obsługa kancelaryjna informacji w zakresie organizacji i zarządzania sesjami rady miasta a także poszczególnych funkcji i upoważnień w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, będącego wynikiem prawidłowej współpracy pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym. Wypracowanie Brak procedur rozpatrywania przez radę skarg na organy prawidłowych zasad działania i współpracy organów JST, co skutkować winno ich prawidłowym i sprawnym działaniem, zgodnym z kompetencjami. Wypracowanie.